Podmínky jsou k dispozici v originále na našem oficiálním e-shopu www.reoamos.cz

Dodávka
Výrobky v tomto katalogu jsou běžně skladem a zákazník je obdrží do 5 pracovních dnů od objednání. U vybraných výrobků je možnost dodání do 48 hodin – toto prosím vyznačte do objednávky. U výrobků označených písmenem D se sjednává dodací lhůta dohodou, v takovém případě obdrží zákazník písemné potvrzení objednávky s uvedením termínu dodání. Cena zboží je udávána pro celá balení. Některé druhy zboží lze dodat i po jednotlivých kusech s navýšením ceny o deset procent. Dopravu zboží zajistí prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce: vlastní dopravou, zásilkovou službou nebo prostřednictvím jiného dopravce nebo poštou jako obchodní balík. V případě jednorázové objednávky zboží nad 10 000 Kč bez DPH zajistí a hradí dopravu na místo dodání (v rámci ČR) REO AMOS, spol. s r.o. Toto platí pouze v případě objednávky za katalogové ceny z aktuálního katalogu. Pokud je objednávka pouze z kapitoly bezpečnostních značek a je nižší než 200 Kč (cena bez DPH a poštovného) účtujeme manipulační poplatek 50 Kč. V případě objednávky do 10 000 Kč bez DPH hradí kupující dopravní náklady včetně balného dle ceníku přepravců. V případě dopravy do 24 hodin účtujeme expresní příplatek. V případě zaslání zboží na dobírku platí zákazník uvedenou cenu dopravci. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí na adrese určení; pokud se provádí přeprava zboží prostřednictvím dopravce, nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka odevzdáním zboží prvnímu dopravci. S každým výrobkem obdrží zákazník technická data k výrobku s uvedením příslušné atestace a návodu pro použití. Hmotnost sorpčních prostředků se může lišit o +/- 5 % oproti katalogovým hodnotám. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na změnu barvy kovových výrobků, skladového příslušenství a norných stěn bez předchozího upozornění. Rozměry protiúnavových a čisticích rohoží jsou dodávány s tolerancí +/- 2 cm.

Platební a dodací podmínky
Kupní cena je stanovena dle platného ceníku prodávajícího v den objednání zboží kupujícím. Ceny uvedené v ceníku jsou platné při odběru celého balení. U prvních tří odběrů zboží kupující provede platbu v hotovosti, případně platbu předem na základě vystavené zálohové faktury. U dalších odběrů je možné provádět odběry na fakturu do smluvené výše kupní ceny. Jiný způsob platby je možný jen po vzájemné dohodě. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu v hotovosti při odběru zboží nebo zálohovou fakturou před dodáním zboží až do výše celé kupní ceny předmětu plnění. Standardní lhůta splatnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je 14 dnů ode dne zdanitelného plnění. V případě, že kupující není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené prodávajícím schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat vedoucího odbytu prodávajícího a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Kupující je oprávněn vrátit fakturu na adresu prodávajícího ve lhůtě splatnosti, pokud faktura neobsahuje náležitosti stanovené pro daňový doklad zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů; v průvodním dopise, jehož přílohu tvoří vrácená faktura, bude uveden důvod vrácení faktury. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené faktury. Povinnost kupujícího uhradit svůj závazek vůči prodávajícímu je splněna datem připsání předmětné částky na účet prodávajícího, který je uvedený na faktuře. Při odběru na provozovnách ve výši kupní ceny do 10 000,- Kč, nebude-li sjednáno v konkrétním případě jinak, bude kupní cena zaplacena v hotovosti. Až do celkového zaplacení zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Nebude-li splněna dodací lhůta následkem okolností vzniklých na straně třetí osoby, prodávající určí nový termín dodávky, který písemně oznámí kupujícímu. Prodávající dodá kupujícímu zboží v dohodnutém množství a ve standardní nebo sjednané kvalitě. Pokud balení výrobku neumožní dodržet sjednané množství, je prodávající oprávněn zboží dodat v nejbližším možném množství po předchozím souhlasu kupujícího. Dále si prodávající vyhrazuje v odůvodněných případech možnost dílčích dodávek. Za dodání se považuje dodání předmětu plnění kupujícímu ve výdejním místě prodávajícího nebo předání pověřeným pracovníkem prodávajícího (při použití vlastní dopravy prodávajícího) v místě plnění anebo předání předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci; na vý- slovné přání kupujícího uvedené v objednávce též dodání zboží na určené místo bez přítomnosti kupujícího. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů spočívajících na jeho straně (např. není-li v době určené v kupní smlouvě přítomna oprávněná osoba kupujícího k převzetí zboží), nese kupující náklady na opakované dodání v plné výši. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo zálohové faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Po dobu prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží. V případě expedice zboží na paletách bude paleta fakturována. Jedná se o vratný obal, který je možno do 6 měsíců vrátit. Po vrácení bude cena palety v plné výši dobropisována. Odběratel může vrátit paletu pouze nepoškozenou, stejného materiálu a rozměru, jako mu byla prodána.

Záruka a reklamace
Pokud není v kupní smlouvě dohodnuto nebo v technických datech stanoveno jinak, poskytne prodávající záruku za jakost zboží po dobu 36 měsíců. Záruční doba běží ode dne dodání. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, běží záruční doba od prvého dne následujícího po dni, ve kterém mělo být dle kupní smlouvy zboží dodáno. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží; podmínkou uplatnění práv odpovědnosti závady je, že kupující zboží užívá předepsaným nebo obvyklým způsobem. Za vady a škody vzniklé použitím jiným způsobem, nenese prodávající žádnou odpovědnost. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Přebírá-li kupující zboží od dopravce, musí zkontrolovat neporušenost obalu a pokud do 24 hodin zjistí případné vady samotného zboží způsobené přepravou, reklamuje zboží u dodavatele. Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je kupující povinen vyznačit tuto skutečnost při jeho převzetí v dodacím listu. Reklamace nebude uznána, zjistí li kupující vady zboží způsobené dopravou po uplynutí 24 hodin. Každá viditelná závada na obalu či zboží při přejímce musí být uvedena v přepravním nebo dodacím listě a potvrzena dopravcem. Dopravou poškozené zboží neodesílá kupující dodavateli, ale vyčká na vyzvednutí zboží přepravcem, u kterého dodavatel reklamaci uplatní. Zjistí-li kupující vady zboží, musí o nich písemně informovat prodávajícího do tří pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Reklamaci zboží, požadavky na servis, event. technickou pomoc PROSÍME ZASÍLAT VŽDY PÍSEMNOU FORMOU. Prodávající oznámí zákazníkovi do 30 dnů stanovisko k reklamaci a termín konečného vyřešení reklamace.

Ochrana dat a právní souhlas s reklamou
Uznáním Všeobecných obchodních podmínek souhlasí kupující výslovně s tím, že společnost REO AMOS, spol. s r.o. smí pro účely vlastního marketingu zjišťovat, zpracovávat a využívat osobní data poskytnutá jí kupujícím, kromě jiného i vytvořením databáze zákazníků. Kupující souhlasí zejména s tím, že mu v rámci reklamních akcí REO AMOS, spol. s r.o. budou faxem, e-mailem nebo srovnatelnými způsoby přenosu dat zasílány nevyžádané nabídky. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán s účinnosti do budoucna.

Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky v případě, že dojde ke změnám v příslušných právních předpisech. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny zboží v průběhu platnosti katalogu v případě, že dojde ke změnám výrobních nákladů, zejména pak cen materiálů nebo surovin anebo osobních nákladů. Tyto VOP jsou součástí kupních smluv uzavřených v době platnosti katalogu. Odchylná úprava v kupních smlouvách má přednost před úpravou uvedenou v těchto VOP. Těmito VOP se řídí práva a povinnosti vznikající při přípravě a realizaci dodávek zboží ze strany společnosti REO AMOS, spol. s r.o., nestanoví-li kupní smlouva mezi REO AMOS, spol. s r.o. a kupujícím něco jiného. Tyto VOP se vztahují na právní vztahy vznikající při dodávkách zboží prováděných REO AMOS, spol. s r.o. také v případech, nebude-li uzavřena kupní smlouva v písemné formě. V takovém případě se nejpozději při převzetí zboží kupujícím tyto VOP považují za sjednané. Veškeré obchody mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem, bez ohledu a to, zda je kupující tuzemskou nebo zahraniční osobou. Tyto VOP jsou účinné od 9. 5. 2011

Proč a jak využívat lis na PET lahve?

Plastové láhve ve kterých byla ještě před chvíli minerální voda, nebo jiný nápoj se po vypytí stávají rázem nepotřebnými a svým objemem zabírají zbytečně velký prostor v odpadkovém koši, který se tak musí často vynášet což je pro vás jistě nepohodlné. Tím, že se původní pet lahev dostane do kontejneru na recyklovaný odpad, musí se i tento kontejner častěji vyvážet, což znamená více plynů v ovzduší. Řešením tohoto problému je důsledné slisování, pomocí důsledné deformace například lisem na pet lahve je  možno docílit podstatné úspory.

Ruční lisování PET láhve je možné také, ale je náročné a nekomfortní. S rostoucími nároky na ekologii a životní úroveň proto lis na pet lahve ECOPRESS nachází uplatnění ve stále širší oblasti běžného života, školách, domácnostech, firmách, u nápojových automatů atd..

Použití lisu na pet lahve je snadné: 1. Uvolníte víčko PET láhve tak, aby mohl při lisování vzduch z láhve volně unikat. Hrdlo láhve zasunete do otvoru v horní části lisu na pet lahve a zatlačíte  spodní část láhve dovnitř lisu. 2. Plynulým lehkým pohybem páky dolů lisujte láhev mezi čelistmi lisu. Pokud láhev klade nepřiměřený odpor zkontrolujte ještě jednou, jestli je víčko láhve dostatečně povolené. 3. Láhev lisujte tahem páky až do spodní polohy. 4. Před uvolněním páky, dotáhněte co nejpevněji víčko tak, aby se do láhve nedostal zpět vzduch. Plastová láhev tak zůstane již ve slisovaném stavu a můžete jí pohodlně vyhodit.